X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
USD

Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaGenel Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi;

Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), E BULUT ile Kurum / İlgili Müşteri (bu sözleşmede kurum olarak anılacaktır.) arasında yürürlüğe girmek kaydıyla akdedilmiştir. Kurum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gözetilerek yapacağı çalışmaları için alacağı danışmanlık hizmetleri kapsamında, E Bulut ile kuruma özel bilgilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşacaktır.  İşbu Sözleşme, Kurumun E Bulut ile arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik olarak kurumun hak ve E Bulut’un yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla akdedilmektedir.

 1. Gizli Bilgi’nin Tanımı:

Sözleşmeye konu olan ve taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; kurum doğrudan veya dolaylı, yazılı veya sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve Kurumun kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca kurumun işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan “Gizli Bilgi” olarak tanımlanacak bilgiler;

 1. a) Her türlü Kurum’a özel bilgi, fikir, buluş, iş, metod,
 2. b) Patent, telif hakkı, marka, ticari sır
 3. c) Yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik
 4. d) E Bulut ile Kurum arasındaki kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumun öğreneceği yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, hukuki yazılı veya sözlü bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri, maliyet ve gider bilgileri; vergi planları ve tavsiyeleri, mevzuata ilişkin bilgiler; fiyatlandırma bilgileri
 5. e) İlerlemeye yönelik sair projeler,
 6. f) Kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam,  ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, mühendislik verileri, personel bilgileri, şartnameler, teklifler, veriler, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar,  örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, tanımlar, bilgisayar programları,  tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar gizli bilgi  olarak kabul edilir.
 7. h) Kurum çalışanları, acenteleri veya mali ve hukuk müşavirleri tarafından hazırlanan her türlü belge ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.

 Yukarıda Gizli Bilgi olarak tanımlanan hususları koruma görevi, İfşa Eden Taraf veya çalışanları, acenteleri veya çalışanları tarafından diğer tarafın herhangi bir çalışanına, acentesine veya çalışanına ifşa edilen bilgileri de içerir.

 1. Gizli Bilgi Korunma

E Bulut ve ilgili kurumun gizli bilgilerinin sözleşme kapsamında işbu belgeyle aşağıdakileri beyan ve gayri kabili rücu olarak taahhüt eder:

 • gizliliği her zaman muhafaza etmeyi, gizlemeyi ve korumayı, amaçlar için kullanılmayacağını,
 • E Bulut ve ilgili kurumun yazılı izni olmaksızın ifşa edilmeyeceğini veya üçüncü şahıslara aktarılamayacağını;

 Kurum, Gizli Bilgileri elektronik ortamda açıklamama veya gerektiğinde belirtme hakkını saklı tutar, ancak kopyalarını vermeme hakkını saklı tutar.

E Bulut, özel olarak paylaşılan gizli bilgiler dışında, bu bilgileri sadece ihtiyacı olan çalışanlara ve çalışanlara açıklamaya yetkilidir. Kurum, çalışanları ve taşeron çalışanlarının işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 1. Gizli bilgi tanımını karşılamayan bilgiler
 2. a) Kurumun hatası olmaksızın açıklanan bilgiler
 3. b) Yürürlükteki yasa, yönetmelik, mahkeme kararı veya icra emri ile açıklanması gereken bilgiler

Ajansın Gizli Bilgileri ve bunlara ilişkin haklar Ajansın mülkiyetindedir ve bu bilgilerin açıklanması, açıklayan tarafa herhangi bir hak vermez. Kurum, Gizli Bilgilerinin eksiksizliğini, doğruluğunu ve doğruluğunu garanti edemez.

 1. Gizlilik

Kuruma ait gizli bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin farkına varırsak, bu tür yetkisiz ifşaları derhal sözlü ve yazılı olarak bildirilerek, maruz kalınacak zararlar en aza indirgemek için tüm gayret gösterilecektir. Finansal Kuruluşlar, bu açıklamanın varlığından haberdar olduklarında veya kendileri durumu fark ettiklerinde, maruz kalınan her türlü zarar ve ziyanın kuruma  bildirimde bulunduktan sonra veya masrafları kuruma ait olmak üzere, kanunda öngörülen tazminatı talep edebilirler. Kurumun uğradığı dolaylı zarar ve kayıplar hariç, doğrudan zarar ve kayıpları karşılamayı kabul etmektedir.

 5 Gizli Bilgilerin İadesi

Tüm Gizli Bilgiler, taraflar arasındaki ilişkinin veya anlaşmanın sona ermesi üzerine ve kurumun yazılı bildirimi üzerine derhal Kuruma iade edilecektir.

İade edilen bilgilerin kopyalandığı veya çoğaltıldığı tespit edilirse belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

 1. İfşa İzni

İlgili kurum, yasaların açıkça öngördüğü durumlar dışında herhangi bir şekilde veya şekilde herhangi bir gizli bilgi yaymaz, basın ve medya aracılığıyla ifşa etmez, reklamlarda kullanmaz veya ifşa etmeyiz.

Yukarıdaki gizlilik yükümlülüklerinin tek istisnası, Bölüm 3'te atıfta bulunulan ve bu tür bilgileri ifşa etmek için yazılı iznin alındığı durumlardır.

 1. Değişiklikler

Bu sözleşme, taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve yalnızca her iki tarafça imzalanan yazılı bir sözleşme ile değiştirilebilir veya eklenebilir.

 1. Devir ve Süre

Tarafların sır saklama yükümlülüğü, taraflar arasındaki ticari ilişki süresince yüz yıl boyunca devam edecek ve herhangi bir nedenle bu ilişkinin sona ermesinden sonra da devam edecektir. Bu sözleşme veya bu sözleşme kapsamındaki haklar kısmen veya tamamen devredilemez.

 

 

11 Uygulanan Hukuk ve Yargı Yetkileri

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki veya gelecekteki yasalara göre yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm veya hüküm bütünüyle kesilir ve bu sözleşme feshedilir, yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilir. Bunlar, bu sözleşmeye hiç dahil edilmemiş gibi yorumlanacak ve uygulanacaktır ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır ve bu tür yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz hükümler veya Koşullar veya herhangi bir hükümden etkilenmeyecektir.

 1. Kopyalar

Bu Sözleşme, her biri orijinal olarak kabul edilecek, ancak birlikte tek ve aynı sözleşmeyi oluşturan bir veya daha fazla kopya halinde yapılabilir. Bu sözleşmeyi imzalayan her bir kişi ve taraf, bu Sözleşmeyi kendi adına ve varsa aşağıdaki imza bölüm de belirtilen diğer kuruluşlar adına imzalamaya tam yetkili ve yetkilidir. Taraflar, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin, bu sözleşmede belirtilen ölçüde tarafların bağlayıcı yükümlülükleri olduğunu kabul ederler. 

 1. Geçerlilik

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, iptal edilmiş veya uygulanamaz olması, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Taraflar, işbu sözleşme uyarınca taraflar arasında yapılacak tüm tebligatların yazılı olması gerektiğini ve aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, yukarıdaki adresin bu adreslere yapılacak yazılı tebligat olduğunu ve geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını kabul eder.

Bu gizlilik sözleşmesinin akdedilmesi, tarafları, önerilen herhangi bir işlem de dahil olmak üzere herhangi bir sözleşmeye girmek zorunda bırakmaz.

 


Top